هپاتيت ويروسي و ملاحظات دندانپزشكي آن

نويسنده: مصطفي عليشاهي
استاد راهنما: بهرام آيرملو
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده: تمام پديده هاي عالم خلقت هموراه حول محور تعادل دوران مي كنند و اين شاخص را در هر يك از نمونه هاي آن ميتوان يافت. دليلي وجود ندارد كه بدن انسان از اين قاعده مستثني باشند.
ميكروارگانيسم، محيط و بدن انسان سه راس مثلثي هستند كه هرگاه تعادل در هر يك به هم بخورد كفه ترازو به طرف ديگر چرخش دارد. يعني وجود تعادل سلامت براي بدن و عدم تعادل بيماري را به همراه خواهد داشت.
در مورد بدن انسان نيز هرگاه ميكروارگانيسم (بخصوص هپاتيت) ويروسي به سيستم ايمني بدن غلبه نمود آنگاه شاهد ظهور بيماري خطرناكي و بسيار مسري هپاتيت ويروسي خواهيم شد. بيماري هپاتيت ويروسي از جمله شايعترين و مسري ترين بيماريهاي كنوني جهان ميباشد. كه سالانه تعداد زيادي از بيماران را نيز به كام مرگ مي كشاند.
از آنجائي كه ويروس هپاتيت بسيار مسري مي باشد و در ضمن از بين بردن آن با روشهاي استريلزاسيون معمولي ميسر نيست لذا شناخت و آگاهي نسبت به اين ويروس مورد توجه مي باشد.
دندانپزشكان بعنوان يكي از مهمترين اركان بهداشتي درماني جامعه وظيفه اي بسيار مهم در قبال اين بيماري دارند چرا كه اينها مي توانند به عنوان يك عامل انتقال در جامعه عمل نمايند اگر شناخت كافي نسبت به اين بيماري نباشد دندانپزشك ميتواند ميكروب را از افراد ناقل به ديگر مراجعه كنندگان مركز درماني منتقل نمايد.
دندانپزشكان خود از آنجايي كه جزء افراد High Risk در مقابل اين بيماري ميباشند خودشان نيز در مقابل خطرات ابتلا به اين بيماري مي باشند سپس لزوم فراگيري اصول حفاظت و پيشگيري در مقابل اين بيماري احساس مي شود من در اين مجموعه سعي كرده ام ضمن آشنايي كامل با انواع ويروسهاي ايجاد كننده هپاتيت ( از قبل نوع A- نوع B نوع Non A Non B كه شامل دو گروه E و C ميباشد) چگونگي حفاظت و پيشگيري و واكسيناسيون دندانپزشكان در مقابل اين بيماري را نوشته و اميدوارم به عنوان قدم كوچكي جهت كنترل و پيشگيري اين بيماري باشد.
كلمات كليدي: