بررسي ابتلا به ويروس هپاتيت B و C و D در افراد خالكوبي شده

نويسنده: فريبا زماني فخار، افسانه همايوني
استاد راهنما: آقازاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: در جهان افراد بيشماري آلوده به ويروسهاي هپاتيت B و C هستند ابتلا به اين ويروسها بسيار خطرناك بوده و عواقب وخيمي از قبيل سيروز هپاتيت فوق حاد، هپاتيت مزمن فعال هپاتيت مزمن مداوم و كارسينوم هپاتوسلولر بهمراه دارد.
يكي از راههاي انتقال هپاتيت هاي مذكور راههاي تزريقي با Parenteral است كه باعث انتشار بيماري ميگردد.
با توجه به شيوع خالكوبي در مملكت ما و عدم رعايت اصول بهداشتي در انجام آن، بررسي شيوع ابتلا به ويروسهاي B و C از طريق خالكوبي بنظر مي رسد و هدف از اين پايان نامه بررسي افراد مبتلا به اين ويروسها از طريق خالكوبي است.
در اين مطالعه 50 نفر فرد خالكوبي شده بدون در نظر گرفتن جنس در گروه سني 70-20 سال بطور تصادفي انتخاب شدند. براي حذف ساير راههاي انتقال بيماري توسط تزريق آلوده در پروتكل مورد مطالعه موارد زير حذف شدند. موارد حذف شده شامل:
1-سابقه عمل جراحي
2-سابقه تزريق خون يا فرآورده هاي خوني
3-همودياليز
4-معتادين به مواد مخدر تزريقي
5-طب سوزني
همچنين افرادي كه سابقه بيماري هپاتيت داشتند كنار گذاشته شدند. در مطالعات ما علاوه بر معاينات فيزيكي بعمل آمده جهت بررسي علائم محيطي سيروز و معاينه دقيق كبد از يافته هاي آزمايشگاهي نيز كمك گرفته شد. اين يافته ها شامل CBC، LFT و تستهاي سرولوژيك (HBS Ag و HCV Ab) بوده است.
نتايج آماري بدست آمده نشان دهنده شيوع HBS Ag به ميزان 8% در اين افراد بوده كه در مقايسه با آخرين آمار سازمان انتقال خون در سطح كشور كه معادل 3 درصد بوده رقم قابل توجهي را نشان مي دهد. ولي آمار دقيقي از شيوع HCV Ab در سطح كشور تاكنون ارائه نشده است.
با توجه به ارقام بدست آمده و اهميت بيماري و عوارض آن مطالعات وسيعتري در اين افراد مورد نياز است.
كلمات كليدي: