پيشگيري و درمان هپاتيت ويروسي نوع B

نويسنده: منصور داود بيگي
استاد راهنما: پرويز وحداني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1362/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: گزارشي از مركز كنترل بيماري، اثرات موثر واكسن، آزمايش از مركز مختلف بين مردان هموسكسوئل يك آمارگيري علمي دابل بلايند (Double- blind) آزمايش واكسن بلاسبو از 20 ug Merck واكسن ويروس هپاتيت HBV)B) كه بر روي 1402 مرد هموسكسوئل كه به علل بيماريهاي مقاربتي به كلينيك هاي مختلف در پنج شهر امريكا مراجعه كرده بودند انجام گرفت side effects از اين واكسيناسيون در پي گيري انجام شده حداقل بود. دو dose واكسن آزمايشي بر روي 80 درصد گيرندگان واكسن موجب تشكيل آنتي بادي شد. يك dose تسريع كننده شش ماه بعد از اولين dose در 85 درصد واكسينه شده ها موجب تشكيل آنتي بادي شد و بطور قابل ملاحظه اي افزايش در نسبت غلظت محلول واكسينه شده ها موجب افزايش تيتر آنتي بادي گرديد.
انسيدانس( HBV (incidence بطور قابل ملاحظه اي درگيرندگان واكسن در مقايسه با گيرندگان پلاسبو كمتر بوده است (P=0.0004).
بين ماه سوم و پانزدهم بعد از اولين dose بيش از 56 مورد واضح HBV (هپاتيت با مثبت شدن HBS Ag يا هر دو) در گروه آزمايشي پلاسبو رخ داد در حاليكه فقط 11 مورد HBV در گروهي كه واكسينه شده بودند مشاهده شد 10 مورد از 11 مورد حوادث HBV درگيرندگان واكسن در كساني بود كه به واكسن بطور هيپو و يا كساني كه به واكسن جواب ندادند رخ داده اين واكسن بنظر مي رسد كه بي خطر و ايمونوژنيك (Immunogenic) و موثر براي جلوگيري از عفونت ويروس هپاتيت است.
كلمات كليدي: