بررسي هپاتيت سايتومگالو ويروس در بالغين در بيمارستان آيت اله طالقاني طي سالهاي 1378-1370

نويسنده: سارا سيد موسوي
استاد راهنما: حسين الياسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: در اين تحقيق به بررسي هپاتيت هاي ناشي از سيتومگالو ويروس (CMV) از نظر ميزان شيوع، علايم باليني، و علايم آزمايشگاهي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آيت ا... طالقاني طي سالهاي 78-70 پرداخته ايم.
هپاتيت CMV از دسته هپاتيت هاي غير الفبايي مي باشد كه عبارتند از هپاتيت هايي كه در دسته هپاتيت هاي متابوليك، دارويي، الكلي، توكسيك و هپاتيت هاي ويرال A, B, C, D, E قرار نمي گيرند.
در اين تحقيق كه به صورت گذشته نگر انجام شد، 147 بيمار مورد بررسي قرار گرفتند كه 23 نفر آنتي بادي ضد CMV مثبت، 25 نفر تيتر مشكوك و 99 نفر تيتر آنتي بادي ضد CMV منفي داشتند. از ميان اين 23 نفر كه تيتر آنتي بادي ضد CMV مثبت داشتند، تنها 6 نفر تستهاي كبدي غيرطبيعي به نفع بروز هپاتيت داشتند كه جامعه مورد مطالعه ما را تشكيل مي دهند. در اين مطالعه 14 يافته باليني و 11 يافته آزمايشگاهي را در بيماران مبتلا به هپاتيت CMV بررسي كرده و با بيماران دسته شاهد كه تيتر آنتي بادي ضد CMV منفي داشتند مورد مقايسه قرار داديم و نتايج جالب توجهي بدست آمد كه مي تواند براي تشخيص افتراقي هپاتيت CMV از ساير انواع مدنظر قرار گيرد.
اميد است مطالعه اين گزارش بتواند اطلاعات مفيدي را در خصوص مبتلايان هپاتيت CMV در اختيار CMV در اختيار پژوهشگران رشته پزشكي قرار دهد.
كلمات كليدي: