بررسي تغييرات BOD بر نيترات سازي در فاضلاب انساني

نويسنده: محمود علي محمدي
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: محمود شريعت، كرامت اله ايماندل
تاريخ دفاع: 1376/04/02
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: مرحله ابتداي حذف ازت در فاضلاب تبديل آمونياك به نيترات است. از آنجا كه اين عمليات توسط گونه اي از ميكروارگانيزمها صورت مي گيرد به نيترات سازي بيولوژيكي معروف است اين فرآيند بيولوژيكي مطلقاً هوازي است و ميكروارگانيزمهاي انجام دهنده اين فرآيند باكتريهاي اتوتروفيك
مي باشند كه از لحاظ منبع غذايي با گونه هاي باكتروي هتروتروف كاملاً متفاوت هستند. باكتريهاي هتروتروف جهت رشد خود از مواد آلي كربنه استفاده مي نمايند و گونه هاي هتروتروف از مواد غيرآلي و غير كربنه كه عمدتاً تركيبات ازته مي باشند استفاده مي كند. وجود توام باكتريهاي اتوتروف و هتروتروف در حذف توام مواد آلي كربنه كه به BOD معروف است و تركيبات ازت در راكتورهاي تصفيه فاضلاب بحثي بسيار مهم و دقيقي است كه متخصصان تصفيه فاضلاب متوجه آن مي باشند. يك گروه از متخصصين بر اين عقيده اند كه اين دو گونه توانايي رشد توام را نداشته و آن بدليل سميت تركيبات كربن بر باكتريهاي اتوتروف مي باشند اين گروه روش مجزاي اكسيداسيون كربن و نيترات سازي را ارائه نموده اند و آن بدين صورت است كه در راكتورهاي ابتداي حذف BOD توسط گروه باكتريهاي هتروتروف صورت گرفته و فاضلابي با BOD يا دقيقاً مواد كربنه پايين و ازت فراوان و بخش باكتريهاي نيترات ساز بالا وارد راكتورهاي بعدي جهت نيترات سازي مي شود. اما گروه ديگري از متخصصين بر اين عقيده اند كه باكتريهاي اتوتروف و هتروتروف تواناي رشد با يكديگر را در يك راكتور داشته و در نهايت توانايي اكسيداسيون كربن و نيترات سازي را در يك راكتور تصفيه فاضلاب دارند. بدين صورت كه ابتدا باكتريهاي هتروتروف شروع به اكسيداسيون كربن مي نمايند و سپس باكتريهاي اتوتروف حذف ازت و اكسيداسيون آن را آغاز مي نمايند. اين گروه سيستم مركب اكسيداسيون كربن و نيترات سازي را ارائه نموده اند. كه داراي مزاياي كاهش تعداد راكتور و هزينه هاي مربوط مي باشد. هر چند تاثير Do، Oc، T-ALK، PH فلزات سنگين، درجه حرارت، تركيبات ازت، نوع جريان، تاثير مناطق هوادهي نشده حوض هوادهي در مقالات گذشته ارائه گرديده است. ليكن نظريه بروي تغيير BOD بر نيترات سازي توسط متخصصين امر انجام نشده كه در اين تحقيق به انجام آن اقدام
نموده ايم.
روش كار بصورت راه اندازي راكتورهاي آزمايشگاهي لجن فعال و تهيه ملزومات فرآيند نيترات سازي است پس از تثبيت كامل راكتور شروع به تغيير دوره اي BOD نموده و سپس نمونه گيري را حداقل 15 روز انجام و فاكتورهاي مورد نظر در نيترات سازي اندازه گيري شده است.
در پايان كار پس از شش دوره تغيير در دو راكتور بصورت كاهشي و افزايشي نشان داده شده كه تغيير BOD بر نيترات سازي تاثير معني داري نيست و در نهايت راكتورهاي مركب اكسيداسيون كربن و نيترات سازي را راكتورهاي ارجع از لحاظ فني و مهندسي مي دانيم.
كلمات كليدي: