نقش هپاتيت B و C در ايجاد هپاتيت دارويي در بيماران تحت درمان با داروهاي ضد سل

نويسنده: يكتا محمدي ايرواني
استاد راهنما: محمد رضا مسجدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: سميت كبدي يكي از شايعترين عوارض جانبي داروهاي ضد سل مي باشد. در اين مطالعه ما نقش هپاتيت ويروسي C و هپاتيت ويروسي B را به عنوان يك ريسك فاكتور در بوجود آمدن هپاتيت داروئي در بيماراني كه تحت درمان با داروهاي ضد سل مي باشند بررسي كرده ايم. اين تحقيق بر روي 92 بيمار مبتلا به سل كه با تشخيص پاتولوژي و باكتريولوژي بمنظور درمان در بيمارستان سل و بيماريهاي ريوي بستري گرديده بودند انجام گرفت. در تمامي بيماران آنزيمهايي كبدي قبل و حين درمان و ماركرهاي ويروسي اندازه گيري شد و در صورت افزايش بيش از سه برابر آنزيمهاي كبدي بيمار DIH به حساب آمده و درمان قطع گرديد. DIH در 24 بيماران (26.1%) رخ داد كه از اين ميان شيوع هپاتيت داروئي در بيماراني كه داراي هپاتيت مزمن ب (4/2) و هپاتيت مزمن C بودند (8/4)50% بود.
در افرادي كه سن بيشتر از 35 سال داشتند DIH در 14 بيمار (58.3%) رخ داد. در اين مطالعه بنطر مي رسد كه وجود بيماري مزمن كبدي هپاتيت B و هپاتيت C و نيز سن بيشتر از 35 سال بعنوان يك ريسك فاكتور در ايجاد DIH نقش داشته باشند.
كلمات كليدي: