بررسي اتيولوژي آسيت در بيماران بستري شده در بيمارستان لقمان حكيم از سال 1381-1379

نويسنده: ليلي شيرزادي
استاد راهنما: عباس تحصيلي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: آسيت به عنوان يك علامت در بسياري از بيماريها بروز مي كند و شايع ترين بيماري ايجاد كننده آن سيروز مي باشد. عمده ترين شكايتي كه بيماران با آن مراجعه مي كنند اتساع و بزرگي شكم مي باشد ولي مواردي نير ديده مي شود كه آسيب در ضمن معاينات باليني به علت بيماريهاي ديگر كشف شده است. در هر صورت، به هر علتي كه آسيب ايجاد شده باشد بايد پاتولوژيك تلقي گردد و پيگيري تشخيصي جدي جهت كشف علت آن صورت گيرد تا با درمان مناسب و به موقع از عوارض بعدي جلوگيري گردد چون در صورت عدم توجه به آن داراي مورتاليته و موربيديته جبران ناپذيري مي باشد روش هاي تشخيصي زياد در بيماران مبتلا به آسيت وجود دارد ولي بين آنها پاراسنتز مايع آسيت مهمترين روشي است كه روند تشخيصي را براي ما مشخص مي كند.
لذا 50 بيمار از سال 81-79 مورد مطالعه قرار گرفت كه از اين تعداد 19 نفر مبتلا به سيروز 13 نفر نارسايي قلبي 12 نفر بدخيمي داشتند كه شامل متاستاز از تخمدان، كدلون، پانكراس، معده و پستان به كبد و پريتوان بوده است.
4 مورد توبر كولوز 1 نفر نارسايي كليدي و 1 مورد نيز قبل از تشخيص نهايي به بخش جراحي منتقل گرديد.
با توجه به شايع ترين علت آسيت كه سيروز مي باشد و اكثراً نيز به دنبال عفونت هاي مزمن كبدي با ويروسهاي هپاتيت مي باشند بر واكيسئناسيوني همگاني بر عليه هپاتيت كه خوشبختانه از سال 1371 در اطفال آغاز شده است صحه گذاشته مي شود.
اهدافي كه در اين تحقيق مورد نظر مي باشند عبارتند از:
1-تعيين شيوع سني و جنسي در بيماران مبتلا به آسيت
2-برآورد شيوع بيماريهاي سيروز، بدخيمي، سل و ساير علل ايجاد كننده آسيت.
3-بررسي علايم شايع در اين بيماران
كلمات كليدي: