بررسي شيوع هپاتيت C در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان مفيد در سال 81

نويسنده: كيان حاتمي
استاد راهنما: ثمين علوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/03/01
مدرك: دكتراي تخصصي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ،
چكيده: تالاسمي ماژور شايع ترين كم خوني با منشاء ارثي در دنياست و در ايران بالغ بر 20000 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور وجود دارد.
از آنجا كه تالاسمي ماژور يك كم خوني با مكانيسم اريتروپويزيس غيرموثر است، و چنانچه تزريق خون انجام نشود، سطح هموگلوبين بطور پيشرونده اي به كمتر از 5gr/dl مي رسد. امروزه تزريق منظم خون در اين بيماران براي جلوگيري از فعاليت مغز استخوان و ضعف شديد و نارسايي قلبي ناشي از كم خوني ضروري است. يكي از مهمترين عوارض انتقال خون و فرآورده هاي خوني انتقال بيماريهاي ويروسي از جمله هپاتيت C مي باشد.
حدود 80% افراد آلوده به HCV افزايش متناوب آمينوتراتوازها را نشان مي دهند و 25% آنهايي كه آلوده مي شوند به سمت سيروز پيش مي روند. با توجه به اينكه در بررسي هاي انجام شده آمار متفاوتي از ميزان شيوع هپاتيت C در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور گزارش شده است، جهت پاسخ به تناقضات موجود با مراجعه به بيمارستان مفيد تهران ميزان شيوع هپاتيت C در كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور تعيين گرديد.
از بين تعداد 111 نفر بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور (تقريباً نيمي پسر و نيمي دختر) 12 نفر (9.9%) مبتلا به هپاتيت C بودند، كه هفت نفر آنها دختر (63.6%) و 4 نفر پسر بودند(36.4%).
اختلاف موجود در تحقيقات ديگر بجز بررسي انجام شده در بيمارستان شهدا توسط دكتر رويا زماني در سال 79 مشاهده نشد، و شايد اختلاف موجود ناشي از تزريق خون منظم تر بوده كه يك جنس را مستعد تر به ابتلا نموده است. با مقايسه آنزيم هاي كبدي AST و ALT در بيماران تالاسمي با و بدون هپاتيت C مي توان نتيجه گيري كرد كه اين آنزيمها كاركردهاي خوبي جهت مشكوك شدن به آلودگي با ويروس هپاتيت C است و در صورت افزايش اين آنزيم ها پيگيري بيشتر اين افراد را مي طلبد كه در اين ميان ALT از ارزش بيشتري برخوردار است. در اين بررسي سن متوسط مبتلايان به هپاتيت 16 C سال بود كه بزرگترين و كوچكترين آنها به ترتيب 21 ساله و 11 ساله بودند.
اين يافته نشان دهنده اين موضوع است كه طي ده سال اخير خون هاي دريافتي توسط مبتلايان به تالاسمي از نظر HCV غربالگري بهتري شده است و با توجه به اينكه غربالگري ويروس HCV در سازمان انتقال خون ايران از سال 1375 انجام مي شود، در رابطه با ميزان فريتين و شيوع هپاتيت C در بيماران هيچگونه رابطه معني داري پيدا نشد ولي اينكه با شدت علايم هپاتيت C و يا پاسخ به درمان چه ارتباطي دارد، نياز به تحقيق و بررسي بيشتر است.
كلمات كليدي: