بررسي هپاتيت وارسيلازوستر در بالغين در بيمارستان آيت ا... طالقاني در طي سالهاي 79-1370

نويسنده: مهسا مشعوف فرد
استاد راهنما: حسين الياسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: در اين تحقيق كه بصورت گذشته نگر انجام شد، ميزان شيوع هپاتيت ناشي از واريسلازوستر و چگونگي علائم باليني و پاراكلينيكي آن در بيمارستان آيت الله طالقاني طي سالهاي 79-1370 بررسي شده است. از 147 بيمار بررسي شده تعداد 17 نفر تيتر HZV مثبت داشتند. از اين افراد تنها 8 نفر تستهاي كبدي مختل داشتند كه جامعه مطالعه را تشكيل مي دادند. از اين تعداد 5 نفر مونث و 3 نفر مذكر بودند. محدوده سني افراد از 14 سال تا 74 سال بود و ميانگين سني در مجموع 39 سال داشتيم. اين ميانگين به تفكيك جنسي براي مونث 8/39 سال و براي مذكر 6/37 سال بود. بيشترين گروه سني در كل 29-20 سال بود.
علائم باليني شايع در اين بيماران بدين ترتيب بودند: تهوع، درد شكم، اسهال، درد عضلاني، تب، ضعف، خستگي، بيحالي، هپاتومگالي، تندرنس شكمي، ثبورات ماكولوپاپولووزيكولر
علائم پاراكلينيكي شايع: PT، AST و ALT مختل، LDH افزايش يافته، هايپوآلبومينمي، بيلي روبين افزايش يافته با توجه به نتايج فوق، هپاتيت واريسلازوستر بايد در تشخيص افتراقي هر نوع هپاتيت همراه با علائمي چون اسهال، درد شكم، تهوع و افزايش شديد ترانس آمينازهاي سرم قرار بگيرد و اقدامات لازم جهت تشخيص قطعي و درمان بعمل آيد.
كلمات كليدي: