بررسي هپاتيت ناشي از ويروس Mumps در بالغين مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني در طي سالهاي 78-1370

نويسنده: آمنه مشايخ
استاد راهنما: الياسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: در اين مطالعه كه به صورت گذشته نگر انجام شد، ميزان شيوع هپاتيت ناشي از ويروس Mumps و چگونگي علايم باليني و پاراكلنيكي آن در بيماران مراجعه كننده با شكايت ضعف و خستگي و علايم مشكوك به هپاتيت، به بيمارستان طالقاني طي سال هاي 78-1370 بررسي شده است. از 93 بيمار بررسي شده تنها 5 نفر تيتر آنتي باديMumps مثبت داشتند كه 2 نفر مونث و 3 نفر مذكر بودند. محدوده سني آنها 64-28 سال بود. هيچ كدام از بيماران علايم تيپيك اريون نداشتند و در اين ميان تنها يك بيمار اختلال تست هاي كبدي و علايم باليني هپاتيت داشت. علايم باليني اين بيمار تب، بي اشتهايي، ناخوشي، سردرد، درد اپي گاستر، زردي، يبوست، ادم و هپاتومگالي بود. در بررسي پاراكلينيك نيز افزايش شديد ترانس آمينازها، هيپربيلي روبينمي مستقيم، هيپرگاماگلبولينمي، هيپوآلبومينمي و افزايش LDH، ALK P و آميلاز سرم وجود داشت. بيوپسي كبد روي آدنوكارسينوم با منشاء پانكراس گزارش شد. نهايتاً در زمان كوتاهي نارسايي كبد پيشرفت كرده و منجر به آسيت، كبد كوچك و آنسفالوپاتي شد و بعد از مدت كوتاهي بيمار فوت كرد. با توجه به تاريخچه بيمار متاستاز كبدي در اين مورد نمي توانست توجيه كننده سير سريع نارساي كبد باشد.
بر اساس نتايج فوق مي توان گفت كه اين بيمار مي توانسته علاوه بر متاستاز كبدي، مبتلا به هپاتيت نادري ناشي از ويروس Mumps بوده باشد.
كلمات كليدي: