بررسي مرحله (Staging) و شدت (Grading ) هپاتيت مزمن در 5 ساله اخير در بيمارستان طالقاني (77-72) بر اساس تقسيم بندي scheuer

نويسنده: شاهين نظام آبادي
استاد راهنما: بهار جعفري بروجردي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي آسيب شناسي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: Grading پارامتري است كه شدت بيماري را به ما نشان مي دهد و توسط پارامتري به نام Staging در مي يابيم كه بيماري در چه مرحله اي است. توسط اين دو پارامتر مي توان به پيش آگهي بيماري دست يافت ما تصميم گرفتيم كه بيماران هپاتيتي مزمن مركز طالقاني را طي يك دوره توسط آخرين متد Staging و Grading كنيم.
در اين بررسي 195 لام مربوط به 68 بيمار كه با تشخيص هپاتيت مزمن اوليه بر اساس علائم كلينيكي و آزمايشگاهي تحت بيوپسي سوزني كبد قرار گرفته بودند مطالعه كرديم. اين بيماران طي يك دوره پنج ساله به بيمارستان طالقاني مراجعه كرده بودند.
هدف از اين بررسي تقسيم بندي بيماران براساس روش جديد Scheuer بود و بر اين اساس نمونه ها به Grade و Stage هاي متفاوت از 1-4 گروهبندي شدند.
بر طبق اين روش تقسيم بندي نشان داده شد كه 33.8% از بيماران ما در grade 4 بيماري بوده و شدت بالايي از نكروز و التهاب را نشان مي دهند.
همزمان بيوپسي ها نشان داد كه حدود 17.6% از بيماران ما به سيروز قطعي مبتلا و 24.4% نيز در Stage 3 بيماري بودند كه عنقريب به طرف سيروز كامل پيشرفت خواهند كرد. اين دو مجموعاً 50% از بيماران ما را تشكيل مي داد.
مجموعه اين تقسيم بندي نشان داد كه شدت بيماري در بيماران ما بالا بوده و اغلب Prognosis خوبي ندارند.
علت اين امر را مي توان در مسائل مختلفي مثل اتيولوژي فردي و يا اجتماعي عوامل محتمل همراه و دخيل در بيماري و ... جستجو كرد كه مطالعه ديگري را مي طلبد.
ضمن اينكه تقسيم بندي بسيار آسان سريع و قابل اجرا بوده اطلاعات كمي و كيفي مناسبي در جهت درمان بهتر بيماران در اختيار پزشك درمانگر قرار مي دهد.
كلمات كليدي: