ايمونولوژي ويرال هپاتيت Immunology of viral Hepatitis B

نويسنده: عباس هاشمي
استاد راهنما: اكبر صوفي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: يرقان عفوني يك بيماري باستاني است مي باشد و توصيف شده از بيماري كه در حدود دو هزار سال قبل توسط بقراط به عمل آمده كه هپاتيت ويروسي بوده است همه گيري بيماري در حدود قرن 8 ميلادي شناخته شده است و يرقان اپيدميك به عنوان يك بيماري مهم در جنگ ها تلقي مي گردد كه در بين شهرنشين ها و نظاميان آلماني در سال 1629 و در جريان جنگهاي اول و دوم جهاني كه جنگ كره ويتنام مشاهده شد در جنگ جهاني دوم مجموع بيماري هپاتيت در ارتش امريكا متجاوز از 150 هزار بود و بيش از پنج ميليون مورد در ارتش آلمان و افراد غيرنظامي مشاهده گرديد اين بيماري اپيدميك در كشورهاي مختلف نامهاي مختلف بخود گرفت كه بعنوان مثال يرقان كاتادال حاد هپاتيت عفوني و بيماري بوتكين ناميده شد تا بالاخره در سال 1340 اصطلاح هپاتيت ويروس A بخود گرفت كه توسط Mc Callum بود كه در اكثر كشورهاي دنيا مورد قبول واقع شد.
FEINSTON و همكاران در سال 1973 با روش ايمون الكترون ميكروسكوپي پارتيكل هاي مشابه ويروسي به اندازه 27 نانومتر را در نمونه مه فوم بيماران كه به سوش ms-1 هپاتيت مبتلا بودند مشاهده كردند در سال 75 انتقال موفقيت آميز عفونت انساني به شامپانزده هاي سالم توسط Diestage و همكاران گزارش شده است در سالهاي اخير با كشت ويروس در محيط سلولي قدمهاي بزرگي در راه شناخت فيزيكي و شيميائي آن برداشته شده و راه تهيه واكسن موثر در آينده هموار گرديده است.
كلمات كليدي: