بررسي اثر گياه درماني در هپاتيت (فولمينانت و مزمن)

نويسنده: معصومه مهبد
استاد راهنما: حسين الياسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: با توجه به شيوع بيماري هپاتيت و عوارض مهمي كه اين بيماري به دنبال دارد و عدم پاسخ درماني رضايت بخش در اكثر موارد اثر درماني گياه Chicorium در اين بيماران مورد بررسي قرار گرفت. تعداد 16 بيمار دچار هپاتيت (فولمينانت و مزمن) تحت درمان با اين گياه قرار گرفتند. روزانه 2 ليتر عرق كاسني تجويز شد. علائم باليني و تست هاي عملكرد كبد (PT، آلبومين، بيلي روبين و SGPT) قبل از درمان مورد سنجش قرار گرفتند. بيماران حداقل 6 ماه تحت نظر بودند و هر ماه از نظر علائم باليني و تست هاي آزمايشگاهي عملكرد كبدي بررسي شدند. علائم باليني در اكثريت بيماران بهبودي داشت.
SGPT در 56%- Bili در 46% -PT در 25% بهبودي داشته است. ALB سرم در هيچكدام از بيماران در جهت بهبودي افزايش نشان نداد. 3 نفر از بيماران فوت شدند. هر 3 اين بيماران دچار نارسايي پيشرفته كبدي بودند. Bili>5 mg/dl, Alb<3 gr/dl, PT>15"
در نتايج اين بررسي مشخص شد كه اين درمان در جهت بهبود علائم باليني موثر بوده به خصوص در مورد بيماراني كه طول مدت بيماري آنها كوتاه تر بوده است و دچار نارسايي كبد نيز نبوده اند.
جهت تفسير تاثير كاسني به عنوان ماده آنزيمي يا محرك عملكرد سنتتيك سلول هاي كبدي نياز به بررسي هاي دقيق تر آزمايشگاهي مي باشد.
كلمات كليدي: