اشكال باليني و روشهاي درماني در هپاتيت ويرال

نويسنده: محمد هاشمي
استاد راهنما: هوشنگ ساغري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1352/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: پيشرفت سريع علم و اثرات شگرف آن بر روشهاي آزمايشگاهي موفقيتهائي نصيب متخصصين بيماريهاي عفوني كرده كه امكان آن تا چند سال قبل به هيچ وجه باوركردني نبود. تسهيلات جديد و شناخت بهترين بيماريها نه فقط از خطرات و عوارض بطور بارزي كاسته بلكه راه را براي مهار بسياري از بيماريها باز كرده است و در نتيجه تحقيقات شبانه روزي و كنجكاوي مستمر جويندگان علم پزشكي اسرار و مشكلات لاينحل حل شده است. با همه اين احوال بايد ازعان كرد كمتر گوشه اي از علم تا اين حد گرفتار تغيير و تكامل و از طرف ديگر عدم شناخت و حكم صحيح بوده است و بدين علت است كه با وجود همه پيشرفتها باز هم در آينده بايد منتظر كشفيات جديدتري بود. يكي از بيماريهائيكه هنوز مشكلات زيادي را در طب ايجاد ميكند هپاتيت ويرال است كه بعلت شدت شيوع اين بيماري در بعضي كشورها و رو به ازدياد رفتن آن در ربع قرن اخير و اشكال در تشخيص و درمان در برخي از موارد و مسايل باليني و آسيب شناسي كه درباره آن مطرح گرديده به آن در بين بيماريهاي ويروسي اهميت خاصي بخشيده است معلومات ما درباره اين بيماري همچنان تا جنگ جهاني دوم مختصر بود و از آن به بعد دانستني ها اضافه شد و فرصتي بدست آمد براي آقايPaul وGardner كه تحقيقاتي انجام داده و دانش ما را نسبت به اين بيماري بالا ببرند. يكي از مسائل بزرگ كه مانع توسعه دانش درباره هپاتيت ويرال ميشده ناتواني در توسعه روش هاي آزمايشگاهي براي كشت و تكثير ويروس بوده است. گرچه ويروس شناسان فعاليت زيادي براي كشف يك متد كرده و با شكست روبرو مي شدند ولي كارها بوسيله محققين لجوج و سرسخت ادامه مييافت. در سال 1961 Rightsel et al و در سال 1970 Boggs et al نتيجه تحقيق خود را شرح داده و توانستند ويروس هپاتيت را بطور in vitro كشت دهند نتيجه مطالعات آنها اين اطمينان را ميداد كه بزودي تمام مسائل حل خواهد شد. چون كشور ما نيز متاسفانه يكي از مناطق شيوع بيماري هپاتيت ويرال است و آماري كه از مبتلايان به اين بيمار كه به بخشهاي مختلف بالاخص بخشهاي داخلي و عفوني مراجعه ميكنند با در نظر گرفتن افراد مبتلائي كه بعلت عدم علايم باليني به پزشك مراجعه نمي كنند بالارونده بوده و با تماس نزديكي كه در زمان كارورزي خود در بخش عفوني بيمارستان فيروزآبادي با اين بيماران داشته اين بيماري را عنوان پايان نامه خود قرار داده و براي آنكه تحقيق بيشتر و موثر تر در اين محدوده امكان پذير گردد و ارائه اين مطالعات به ديگران سهلتر انجام پذيرد روال كار را بيشتر متوجه اشكال باليني و روشهاي درماني اين بيماري كه در مقايسه با ساير اشكالات ناشناخته تر است مي نمايم.
كلمات كليدي: