بررسي وضعيت بهره برداري تصفيه خانه آب شماره يك تهران

نويسنده: حميد رضا تشيعي
استاد راهنما: سيمين ناصري
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، امير حسين محوي
تاريخ دفاع: 1376/01/20
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در اين پژوهش كه با هدف كلي بررسي راندمان بهره برداري تصفيه خانه شماره يك (جلاليه) و شناسايي مشكلات بهره برداري تصفيه خانه در سال 1375 انجام شده، بخشهاي مختلف تصفيه خانه از نظر شرايط بهره برداري و عملكرد مورد مطالعه قرار گرفتند. مهمترين نتايج اين پژوهش بشرح زير مي باشد :
بخش اول : كارايي تصفيه خانه از نظر كميت آب تصفيه شده
از نظر جمعيت تحت پوشش، تصفيه خانه با تغذيه مخازن شماره 3، 4، 5، 6 تهران و مخازن شماره 1 و 2 بطور كمكي حدود 5/7% آب مصرفي محدوده مركزي شهر تهران را تصفيه مي نمايد و بطور متوسط حدود 80% ظرفيت اسمي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
بخش دوم : مسايل فني و عملكرد واحدها
6 واحد حوض هاي زلال ساز نوع اكسيلاتور تصفيه خانه در حد بار سطحي مجاز مورد بهره برداري قرار مي گيرند ولي زمان ماند در آنها كمتر از حداقل مجاز مي باشد و به همين دليل مشكل فرار فلوكهاي ريز وجود دارد، همچنين بجز فرسودگي گيربكس هاي دور متغير و الكتروموتور آنها مشكل خاصي از نظر فني ندارند. صافي هاي تصفيه خانه از نظر بار سطحي در حد مجاز بوده ولي از نظر فني با مشكلاتي از قبيل فرسودگي تجهيزات شستشو و شيرآلات مربوطه، عدم آب بندي صفحات كف، عدم توزيع يكنواخت آب و هوا در زمان شستشو، عدم اندازه گيري افت فشار به دليل فرسودگي ميز كنترل فرامين و ضرورت اصلاح مجدد دانه بندي شن و ماسه بستر، روبرو مي باشند. قسمتهاي ديگر تصفيه خانه با مشكلاتي از قبيل فرسودگي شديد سيستم آماده سازي و تزريق مواد شيميايي، زمان ماند حوض هاي ته نشيني و تغليظ لجن و اشباع شدن بسترهاي لجن خشك كن روبرو مي باشند.
بخش سوم : عملكرد واحدها از نظر تصفيه و حذف آلاينده هاي آب
كيفيت آب تصفيه شده از نظر فيزيكوشيميايي و باكتريولوژيكي با توجه به آلودگي بالاي رودخانه كرج در قبل از محل آبگير بيلقان در حد مطلوبي مي باشد ( راندمان تصفيه خانه در حذف كدورت حدود 98% بوده و با توجه به تزريق كلرورفريك در تمامي موارد غلظت آهن آب خروجي به پايين تر از 12/0 ميلي گرم در ليتر مي رسد) ولي از نظر بيولوژيكي در خروجي واحد صافي، موجودات بيولوژيكي شامل نماتد زنده، پروتوزوآ، روتيفر، كرستاسه، سيانوفيسه، كلروفيسه و دياتومه به چشم مي خورد، كه با توجه به ميزان آنها در آب خام ورودي تصفيه خانه، واحد صافي با كاهش حدود 92% زئوپلانكتونها و 98% فيتوپلانكتونهاي آب خروجي حوض هاي زلال ساز نقش مهمي را در حذف اين موجودات از آب ورودي ايفا مي نمايند. سيستم زلال سازي تصفيه خانه در مواقع دريافت آب خام با كدورت حدود 2000 واحد NTU با مشكل روبرو شده و جهت رسيدن به كدورت استاندارد آب خروجي، بهره بردار ناگزير به بهره برداري از تصفيه خانه با حداقل ظرفيت مي شود.
بخش چهارم : نيروي انساني و مديريت
از نظر نيروي انساني به جز بخش مديريت و كنترل كيفيت، تصفيه خانه فاقد نيروي كارشناسي و مجرب فني در بخش بهره برداري و نگهداري بوده و آمار نيروي كارگري بالا مي باشد ( تصفيه خانه بجز بخش مديريت داراي 6 نفر تكنسين و 22 نفر كارگر مي باشد)، ضمناً آموزش هاي فني در بخش كارگري نيز پايين مي باشد.
بخش پنجم : مواد شيميايي
تزريق مواد شيميايي مصرفي شامل كلرورفريك و آهك به آب بدون توجه به نتايج آزمايش جارتست موجب بالا رفتن مصرف اين مواد در تصفيه خانه شده است، همچنين استفاده از يك منعقد كننده نظير پلي الكتروليت نيز در مواقع سيلابي شدن رودخانه كرج و دريافت آب خام با كدورت بالا ضروري به نظر مي رسد.
قابل ذكر است كه پيشنهاداتي جهت رفع مشكلات مشاهده شده در بخش هاي مختلف در راستاي دستيابي به شرايط مطلوب از نظر بهره برداري ارائه شده است.
كلمات كليدي: