هپاتيت ويروسي و برر سي 50 مورد آن

نويسنده: داود يادگاري نائيني
استاد راهنما: هوشنگ ساغري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1365/01/01
مدرك: تخصصي عفوني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: مبحث بيماريهاي عفوني دردنامه انسان معاصر است. در ايران بيماريهاي عفوني يكي از عمده ترين مسايلي طبي را تشكيل ميدهد و دانشجويان پزشكي و اطباء در برخوردهاي روزانه با بيماران بيش از هر صنف ديگر اين واقعيت تلخ جامعه را لمس مي كنند و تلاشهاي صادقانه در حل اين مشكل را ارج مي نهند. استعمارگران كه تكنولوژي و علم پزشكي را نيز بصورت سلاحي دربند خويش و نه در خدمت انسان درآورده اند، با تبليغات سوء خود سبب انحراف افكار پزشكان جوان و دانشجويان ما مي شوند، مانند بيماري ايدز كه امروزه گريبانگير خودشان شده است بعنوان يك مسئله جهاني مطرح مي كنند و باعث گرايش فكري مخبرين و حتي پزشكان مي گردند و بجاي آشنا كردن مردم با بيماريهاي بومي اين كشور (تب مالت، حصبه، سل بيماريهاي انگلي و غيره ....) به درج بيماري ايدز در روزنامه ها مي پردازند. طبق آمار بهداشت جهاني متاسفانه اصفهان از نظر بيماريهاي انگلي آسكاريس در جهان در رده اول قرار داشته و در ضمن طبق آمارهاي داخلي مرگ و مير ناشي از بيماريهاي عفوني مخصوصاً در سال گذشته (1355) شايع ترين علل مرگ را تشكيل مي داده است. از مسايل مهم ديگر كه بايد ذكر گردد فقدان منابع تحقيقاتي ميباشد. بعنوان مثال هر يك از دانشجويان پزشكي كه احتياج به منابع دقيق جهت بررسي بيماريهاي عفوني بومي داشته باشند بالاجبار بايستي به آمارهاي آمريكائي يا اروپائي مراجعه نمايند و با توجه به كمبود بيماريهاي عفوني در آمريكا (مثلاً سالانه 200 مورد حصبه در كل آمريكا) و مشاهده زياد آن در ايران جاي بسي شگفتي است كه دانشجويان ما براي بررسي نياز به رفرانس هاي خارجي داشته باشند بنابراين بوضوح ميتوان دريافت كه در اين مورد پزشكان ما با تجربه تر از پزشكان خارجي و آمريكائي هستند ولي بعلل كمبود امكانات تحقيقاتي و عدم وجود C.D.C اطلاعات و آمار دقيقي وجود ندارد. بنابراين همگام با ديگر تحولات بايستي انقلابي در آموزش پزشكي ايجاد گردد و طب بومي جايگزين طب آمريكائي و انگليسي گردد. با بهبود در امر واكسيناسيون در نقاط مختلف كشور و بررسي و پيگيري بيماران دچار سل، حصبه و غيره در مراكز بهداشتي سبب نمايان تر شدن بيماريهاي نه چندان كم ياب مانند هپاتيت ويروسي شده است و نظر باينكه بيماري هپاتيت ويروسي داراي اشكال متنوع و از اشكالات (تشخيصي، درماني، پيگيري و پيشگيري) فراواني برخوردار است اين حقير را بر آن داشته كه با استفاده از علم و تجربيات اساتيد خود به بررسي هپاتيت ويروسي بپردازم شايد كه آمار و بررسي فوق كمك ناچيز در شناخت اين بيماري و بخصوص پيشگيري آن باشد.
كلمات كليدي: