هيپربيلي روبينمي در نوزادان

نويسنده: فاطمه طالبي قشلاقي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: بيلي روبين، ترشح، سوخت و ساز، يرقان نوزادي، تشخيص، دارو درماني، درمان، طبقه بندي، علت شناسي، هپاتيت