هپاتيت ها و عوارض و درمان

نويسنده: موسي حيدري
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1346/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: هپاتيت ويروسي انساني، پيشگيري و كنترل، تشخيص، درمان، شيوع، طبقه بندي، علت شناسي