بررسي شيوع ژيارديازيس در كودكان سنين دبستان در منطقه لواسان كوچك

نويسنده: مريم امام جمعه
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: ابوالحسن نديم، منصور معتبر
تاريخ دفاع: 1376/05/29
مدرك: M.ph مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: انگل ژيارد، تك ياخته بيماريزا مي باشد كه به علت شيوع بالاي آن، يك انگل جهاني بشمار مي رود ژيارديا شايع ترين آلودگي ناشي از آب در آبهاي سطحي تصفيه نشده و آبهايي است كه با شيوه تصفيه رسوبي تهيه مي شوند و يا به مقدار كافي و مطلوب از گندزدائي با كلر و تلاطم و فيلتراسيون بهره مند نشده اند.
900 كودك واجد شرايط ثبت نام وروديه به دبستان (477 پسر و 423 دختر) در لواسان كوچك مورد بررسي و مدفوع آنها در 3 نوبت به روش ملوين براي رويت تروفوزوئيت با و بدون رنگ آميزي با لوگل و شيوه رتيشي ملوين فرمالين اثر تحت مطالعه قرار گرفت. 36% كل كودكان به انگل هاي روده اي مبتلا بودند. از اين ميان 6/26% به ژيارديا، 8/6% به آسكارين، 7/1% به آميب كلي و 88/0% به هنميولبيس نانا مبتلا بودند.
آب آشاميدني مردم در 33 منطقه مورد آزمايش قرار گرفت كه فقط 5 مورد يعني 5/15% موارد آب آشاميدني از نظر باكتريايي قابل شرب بود و در ساير موارد يعني 85/84% آب از ديدگاه باكتريولوژيكي داراي كليفرم مدفوعي تلقي مي شود بهمين جهت آزمايشات كاملتري در مورد كيفيت آب 5 منبع اصلي آب در اين منطقه مشتعل بر 3 چاه، يك چشمه و يك قنات صورت گرفت. آزمايش آب بيانگر اين است كه كيفيت منابع آب منطقه از نظر شيميائي در دسته بيكربنات كلسيك قرار داشته و به استثناي آب قنات حكمت بقيه منابع آب بسيار سخت بوده و آب چشمه چنازين از نظر باكتريولوژيكي در زمان نمونه برداري آلودگي داشته و اين آلودگي قطعاً مدفوعي بوده است.
گذشته از آب آشاميدني، عدم گندزدائي كافي ميوه و سبزيجات در كنار عدم رعايت بهداشت فردي و جمعي از دلايل مهم شيوع انگل در منطقه لواسان كوچك مي باشد.
كلمات كليدي: