پاتولوژي بيماريهاي كبد در شيرخواران و كودكان

نويسنده: زهره ابهري
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1365/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: بيماري هاي كبد، آسيب شناسي، يرقان نوزادي، علت شناسي، طبقه بندي، نوزاد تا 4 هفته، فيزيولوژي، هپاتيت، عوارض، بزرگي كبد