پيشگيري از هپاتيت B در جامعه و در بيمارستان

نويسنده: محمد رضا عاملي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: هپاتيت بي، انتقال، پيشگيري و كنترل، تشخيص، شيوع