شيوع HBS AG در جمعيت فعال و به ظاهر سالم اروميه و حومه در طي سال 1365

نويسنده: فرزانه فلاح تفضلي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: پادگن هاي سطحي هپاتيت بي، اثرات سوء، ايمني شناسي، تاريخچه، هپاتيت بي، درمان، شيوع، ويروس شناسي