كبد و حاملگي

نويسنده: بهجت عرب زاده
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1365/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: كبد، فيزيولوژي، هورمون هاي استروئيدي غدد جنسي، كبد چرب، بيماري هاي كبد، تشخيص، طبقه بندي، هپاتيت، طبقه بندي، سيروز كبد، عوارض آبستني