هپاتيت B در اطفال

نويسنده: زهرا فخرائي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: هپاتيت بي، آسيب شناسي، انتقال، پيشگيري و كنترل، درمان، شيوع، علت شناسي، پادگن هاي سطحي هپاتيت بي، استفاده تشخيصي، واكسن هاي هپاتيت بي، ايمني شناسي