بررسي ميزان آنزيمهاي كبدي در حاملين آنتي ژن استراليايي و تغييرات آنها در سه ماه بعد

نويسنده: پريوش توكلي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: پادگن هاي سطحي هپاتيت بي، ايمني شناسي، هپاتيت بي، پيشگيري و كنترل، علت شناسي، هپاتيت ، طبقه بندي، ويروس هپاتيت بي، ايمني شناسي، ترانس آمينازها، خون، ناقل بودن، كبد، آنزيم شناسي، ايمن سازي، روش ها