بررسي سرواپيدميولوژي هپاتيت B و تعيين ميزان آلودگي در كاركنان آزمايشگاههاي شهر تهران

نويسنده: اشرف السادات سهرابي سره
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: مطالعات همه گيري شناسي سرمي، هپاتيت بي، آسيب شناسي، پيشگيري و كنترل، تشخيص، شيوع، كاركنان آزمايشگاه ها، عفونت آزمايشگاهي، انگل شناسي، پيشگيري و كنترل، ويروس هپاتيت بي، ايمني شناسي، بيماريزايي