آمار و گزارش نتايج حاصل از 130 مورد بيوپسي كبد در بيماران مبتلا به بيماري مزمن كبد

نويسنده: مجيد آزادگان
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1368/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: كبد، كالبد شناسي و بافت شناسي، فيزيولوژي، نمونه برداري بافتي، روش ها، هپاتيت ويروسي انساني، آسيب شناسي، تاريخچه، تشخيص، درمان، پيشگيري و كنترل، طبقه بندي، روندها، تشخيص افتراقي