بررسي باليني و آزمايشگاهي موارد هپاتيت ويرال از سال 64-1360 در بيمارستان امام خميني تهران

نويسنده: محمد علي داد آفرين
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: هپاتيت آ، هپاتيت بي، انتقال، پيشگيري و كنترل، واكسن هاي هپاتيت بي، واكسيناسيون، روش ها، كاربرد