بررسي حاملين HBSAJ در بخش هاي مختلف بيمارستاني وابسته به دانشكده علوم پزشكي و افراد عادي اجتماع

نويسنده: علي مجيد پور
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: پادگن هاي سطحي هپاتيت بي، استفاده تشخيصي، ويروس هپاتيت بي، بيماريزايي، انتقال، پيشگيري و كنترل، درمان، شيوع، عوارض، پادتن هاي هپاتيت بي، واكسن هاي هپاتيت بي، ناقل بودن