بررسي HBSAG و آمار آن در سازمان انتقال خون باختران در خلال سه سال از سال 66-1368

نويسنده: مينو محمود عربي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: پادگن هاي سطحي هپاتيت بي، هپاتيت بي، انتقال، ايمني شناسي، پيشگيري و كنترل، تشخيص، شيوع، علت شناسي، عوارض، واكسن هاي هپاتيت بي