بررسي HBs Ag در بيماران بستري در بخش نفرولوژي

نويسنده: معصومه سلامت منش
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: پادگن هاي سطحي هپاتيت بي، اثرات سوء، ويروس هپاتيت بي، بيماريزايي، انتقال، پيشگيري و كنترل، درمان، علت شناسي، آزمون هاي سرم شناسي، مطالعات همه گيري شناسي سرمي، بخش هاي همودياليز بيمارستان