جراحي در كانسر مري

نويسنده: حجت الله فتاحي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: نورويش هاي مري، آسيب شناسي، پرتو درماني، تشخيص، ثانويه، جراحي، درمان، علت شناسي، عوارض، مري، كالبد شناسي و بافت شناسي