طبقه بندي و درمانهاي جديد سرطان مري

نويسنده: اصغر رمضاني
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/12/30
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: نورويش هاي مري، آسيب شناسي، تشخيص، جراحي، درمان، شيوع، طبقه بندي، مري، فيزيولوژي، درون بيني