كانسر هاي مري و مقايسه تكنيكهاي جراحي در كانسر مري در 10 سال گذشته مركز پزشكي فيروزگر

نويسنده: ناصر صفرنژاد
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: مري، فيزيولوژي، مري، كالبد شناسي و بافت شناسي، نورويش هاي مري، آسيب شناسي، تشخيص، جراحي، درمان، شيوع، طبقه بندي، برداشتن مري، اثرات سوء، روش ها