گزارش 60 مورد جراحي كانسر مري

نويسنده: داود اختراعي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: نورويش هاي مري، جراحي، درمان، پيشگيري و كنترل، پرتو درماني، دارو درماني