بررسي كانسر مري و علائم راديولوژيك آن در بيماران مراجعه كننده به بخش تراپي بيمارستان قائم (عج)

نويسنده: حسين رضائي دلوئي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1368/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: نورويش هاي مري، تشخيص، شيوع، طبقه بندي، علت شناسي، درمان، راديوتراپي، ژنتيك