بررسي كانسر معده در اصفهان

نويسنده: محمد تقي كاظمي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1354/12/30
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: نورويش هاي معده، آسيب شناسي، تشخيص، درمان، شيوع، علت شناسي، طبقه بندي، معده، ترشح، كالبد شناسي و بافت شناسي، آزمون هاي رايج تشخيصي، روش ها