سرطان معده و اثرات شيمي درماني در حالات پيشرفته آن

نويسنده: ابراهيم رضي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/12/30
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: نورويش هاي معده، آسيب شناسي، تشخيص، جراحي، دارو درماني، علت شناسي، عوارض