بررسي وضعيت بهداشت محيط شهر مشهد

نويسنده: بهروز پور داد
استاد راهنما: منصور غياث الدين، قاسمعلي عمراني
استاد مشاور: محمود شريعت، امير حسين محوي
تاريخ دفاع: 1375/11/29
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: محيط زيست ما از آب، هوا، خاك، انرژي، زندگي بيولوژيكي و ... تشكيل شده است و انسان بعنوان اشرف مخلوقات بر كل محيط زيست تسلط داشته و تقريباً از تمامي اجزاء اين شبكه عظيم جهت نيل به شرايط بهتر و ايده آل استفاده نموده و باعث بر هم زدن تعادل طبيعت و تغيير در شرايط محيطي گرديده است، كه حاصل اين بهره برداري ها تخريب محيط زيست و آلودگي آن مي باشد. در اين رابطه بعنوان مثال مي توان به توليد بيشتر زباله، آلودگي صدا، آلاينده هاي هوا و كاهش فضاي سبز به علت رشد روز افزون جمعيت و استفاده هاي گوناگون از زمين اشاره نمود. در ارتباط با حل معضلات و مشكلات ياد شده، تدابير جهاني و منطقه اي اتخاذ گرديده است، كه يكي از اين تدابير ارائه پروژه شهر سالم بعنوان يك فرايند جديد در جهت ارتقاء سطح سلامت همگاني مي باشد، كه تحقيق در مورد وضعيت بهداشت محيط شهر مشهد در اين راستا صورت گرفته است.
اين تحقيق بر اساس جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف و تكميل آنها از طريق انجام آزمايشات لازم بويژه در خصوص مواد زائد جامد، سنجش آلاينده هاي هوا و آلودگي صدا انجام شده است. مراحل مختلف اين تحقيق در سال 1373 و 1374 صورت پذيرفته است كه نتايج بدست آمده بطور خلاصه به شرح زير بيان مي شود:
جمعيت شهر مشهد در سال 1370 حدود 2210528 نفر بوده كه پيش بيني مي شود در سال 1375 به 2670000 نفر برسد.
جمع آوري زباله بصورت نيمه مكانيزه صورت گرفته كه مطلوب مي باشد. دفع زباله به دو صورت انجام مي پذيرد : تبديل به كود كمپست كه هم اكنون كارخانه كمپست سازي راه اندازي گرديده و عملكرد آن رضايت بخش مي باشد.
دوم دفن بهداشتي مي باشد كه محل دفن نهايي زباله و روش دفن زباله در حال حاضر بسيار نامطلوب و در آلودگي محيط زيست نقش اساسي دارد. طبق مطالعات انجام شده، چگالي زباله kg/m3 350 و درصد رطوبت آن 35% مي باشد.
اجزاء تشكيل دهنده زباله شهر مشهد شامل : مواد قابل تخمير 92/63%، كاغذ 92/9%، مقوا 49/4%، پلاستيك 22/4%، فلزات 97/3%، شيشه 84/2%، چوب 13/2%، استخوان 69/1%، لاستيك 87/0%، چرم 66/0% و مواد ديگر 02/5%.
از نظر آلاينده هاي هوا، غلظت ذرات معلق بين 247 تا 560 ميكروگرم در متر مكعب، ذرات سياه كننده بين 35 تا 352 ميكروگرم در متر مكعب و منواكسيد كربن بين 3 تا 55 PPm در نوسان است و غلظت SO2 در حد صفر مي باشد كه با توجه به استانداردهاي مربوطه، آلودگي با ذرات معلق و ذرات سياه كننده و منواكسيد كربن در حال حاضر وجود دارد.
در مورد آلودگي صدا، ميزان تراز صوت اندازه گيري شده در نقاط پر تردد در ساعتهاي بين 19-18 و 20-19 بيشتر از حد استاندارد محيطي (dB 65 ) مي باشد.
كلمات كليدي: