بحث و بررسي سرطان معده

نويسنده: رسول فرشاد
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1365/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: نورويش هاي معده، جراحي، درمان، شيوع، علت شناسي، عوارض