سرطان مري

نويسنده: حميد رضا بختياري
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: نورويش هاي مري، پرتو درماني، جراحي، درمان، علت شناسي، مري، اختلالات بلع، تشخيص