بررسي اتيولوژيك كانسر مري (تحقيق در بيمارستانهاي شهيد رهنمون، فيروزگر، رسول اكرم)

نويسنده: شيدا اميني
استاد راهنما: علي صارمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/03/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: اين بررسي نشان مي دهد كه:
1- سرطان مري در كشاورزان و كارگران شايعتر است.
2- سرطان مري در ايران با استعمال طولاني و زياد سيگار ارتباط نزديك دارد.
3- سرطان مري در ايران در استانهاي آذري شايعتر است.
4- بروز سرطان مري ناحيه كارديا در ايران بسيار كمتر از ساير نقاط دنيا است.
5- بر شيوع آدنوكارسينوما در ايران افزوده شده است.
6- شايعترين محل بروز سرطان سلول سنگفرشي مري در ايران بر خلاف ساير نقاط دنيا 3/1 تحتاني مري است.
7- سن بروز سرطان مري در ايران پايين تر از ساير نقاط جهان است.
كلمات كليدي: