بررسي هفتاد مورد سرطان كولوركتال در بيمارستان شريعتي تهران

نويسنده: محمدمهدي كريمي بدرآبادي
استاد راهنما: جواد هيئت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده پزشكي،
چكيده: 70 بيمار مبتلا به سرطان روده بزرگ در بيمارستان شريعتي بررسي شد و نتايج زير حاصل شد.
4 مورد لنفوم و 2 مورد كارسينوئيد و بقيه كه 64 مورد بود تماماً آدنو كارسينوم بودند.
در گروه مورد بررسي ما در مردان شايعتر از زنان بوده است و حداقل سن 24 سال و حداكثر 80 سال بوده است كه در دهه ششم و هفتم شايعترين سنين در جامعه مورد بررسي ما بوده است.
در جامعه مورد مطالعه ما شايعترين محل آناتوميك ركتوم بوده است كه دو علامت عمده ركتوراژي و توده شكمي داشته است قسمت اعظم بيماران كه محل آناتوميكي كولون راست بوده است با درد شكم مراجعه كرده و توده شكمي و آنمي و ضعف و كاهش وزن از علائم عمده آن بوده است.
در سيگموئيد علائم ركتوراژي و انسداد مهمترين شكايتهاي اصلي بوده اند.
در سرطان هاي قسمت چپ روده بزرگ تغيير در عادات اجابت مزاج از علائم باليني مهم بوده اند.
شايعترين نوع پاتولوژي در جامعه مورد مطالعه نوع با تمايز خوب بوده است.
درصد قابل توجهي از بيماران در مرحله هاي C و D مراجعه كرده اند كه اهميت بخصوص دارد.
به علت اين كه نشان دهنده اين موضوع است كه در جامعه ما بيماران ديرتر به پزشك مراجعه مي كنند.
همچنين در سنين بالا و پايين بيماران در هنگام تشخيص در مرحله بالاتري از بيماري قرار داشتند.
از اين مطالعه هر چه از نظر پاتولوژي تمايز ضعيف تر بوده است. بيماري در مرحله بالاتري قرار داشته است.
كلمات كليدي: