عوامل محيطي در ايجاد كانسر معده و درمان آن

نويسنده: ذكريا ذكريائي شوركائي
استاد راهنما: حسين حاج رسوليها
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/03/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: كاسنر مري يكي از مهمترين كانسرهاي دستگاه گوارش و از دسته بدخيمي هاي كشنده است اين كانسر سير پيشرونده اي داشته و اغلب بيماران زماني دچار علايم شده و به پزشك مراجعه مي كنند كه تومور بيشتر قطر لومن مري را درگير نموده است.
اين بيماري در مناطق جغرافيايي خاصي از جهان و از جمله كمربند آسيايي سرطان مري از شيوع بالايي برخوردار است. نظر به اينكه بخشي از سرزمين ما در اين كمربند واقع شده و اين بيماري در اين منطقه (شمال) از شيوع بالايي برخوردار است پايان نامه تحصيلي خودم را تحت عنوان "نقش عوامل محيطي در ايجاد كانسر مري" انتخاب نموده ام.
هدف از تحقيق بررسي توزيع سني- جنسي مبتلايان- نقش ريسك فاكتورها و عوامل زمينه ساز در بروز اين بيماري بوده است.
نيجه اين بررسي نشان داده كه توزيع سني بيماري در منطقه بيشتر در دهه هاي 6 و 5 عمر بوده و بطور كلي 87% بيماران در دهه هاي سني 7 و 5 قرار داشته اند. از لحاظ جنسي مردان 65% مبتلايان و زنان 35% مبتلايان را تشكيل داده اند و بر اساس اين مهمترين ريسك فاكتور مصرف طولاني مدت دخانيات بوده است.
بطور كلي نتايج حاصله از بسياري جهات با نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده در ساير نقاط دنيا كه براي كانسر مري هايپرآندميك بوده اند همخواني داشته از جمله مواردي مثل توزيع سني و جنسي بيماري، نقش عوامل مساعد كننده در بروز بيماري و تابلوي باليني بيماري و ... ولي از جهاتي نيز عدم همخواني وجود داشته است مثل مصرف همزمان الكل و سيگار كه در ساير مناطق هايپرآندميك از فاكتورهاي اصلي بروز بيماري محسوب مي گردد در مبتلايان اين منطقه خصوصاً در مبتلايان زن صادق نمي باشد. در گزارش از O Neill Et-AL طي مطالعه اي كه در شرق مازندران انجام شده اظهار شده كه در توزيع جنسي در اين ناحيه نسبت مبتلايان زن بيش از مردان بوده است.
كلمات كليدي: