تشخيص و درمان هاي اصلي و كمكي سرطان هاي معده

نويسنده: آرتا خسروي
استاد راهنما: يوسف محمدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/12/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: سرطان معده همچنان به صورت يك بيماري ناتوان كننده باقي مانده است. به استثناي سرطان اوليه معده كه معمولاً (90%<) با جراحي تنها درمان مي شود، سرويوال 5 ساله بيماران در بهترين مراكز دنيا حداكثر 20% مي باشد. طبق بررسيهاي انجام شده در ايالات متحده، كمتر از 80% بيماران تحت عمل جراحي قرار گرفته و از اين ميان در كمتر از 80% موارد، قسمتي از معده برداشته مي شود. در بيماراني كه ضايعه تومورال كاملاً از طريق جراحي برداشته شده باشد، سرويوال 5 ساله از 20 تا 38% متغير است. اين امر نشاندهنده انتشار ميكروسكوپي تومور در اكثريت بيماران مي باشد.
اگر چه طبق بررسيهاي انجام شده، R2 يك روش بي خطر و سودمند در سرطان معده بوده و در درگيري غدد لنفاوي ژريونال يا لايه سروزي، درمان انتخابي به شمار ميرود. ميزان تأثير روشهاي ديگر (R3 و رزكسيون تركيبي) در بالا بردن سرويوال هنوز مشخص نشده است. رژيمهاي كموتراپي امروزي نيز چندان سودمند نبوده و نيازمند استفاده از داروهاي موثرتر مي باشند.
بر اساس بررسيهاي انجام شده در ژاپن، انجام اقدامات بيماريابي در افراد High Risk جامعه سودمند مي باشد. آنچه مسلم است، تشخيص زودرس ضايعات و پيشگيري از بروز سرطان از مهمترين مسائلي هستند كه هنوز نيازمند پيشرفت و تكامل مي باشند. بررسي پاتوژنز و ژنتيك مولكولي اين بيماري نيز در آينده نزديك نياز به استراتژي هاي باليني موثرتري خواهد داشت.
كلمات كليدي: