بررسي اثرات زيست محيطي پساب نيروگاه منتظر القائم (عج)

نويسنده: داريوش نقي پور خلخاليائي
استاد راهنما: منصور غياث الدين
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، محمود شريعت
تاريخ دفاع: 1375/11/16
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: تحقيق حاضر از نوع كاربردي است و از خرداد 1374 الي تير 75 بطول انجاميد. اين تحقيق بخشي از اهدافي كه اين پايان نامه دنبال مي كند در پي يافتن كميت و كيفيت آلاينده حاصل از واحدهاي توليد كننده زائدات است، جهت نيل به اهداف مذكور از واحدهاي مختلف از جمله آب خام ورودي، برج خنك كن، مبدل يوني، كلاريفاير كانال خروجي فاضلاب و ... نمونه برداري گرديد. پارامترهاي مختلفي از جمله PH- هدايت، سولفات، TDS، TSS و بعضي از عناصر كمياب اندازه گيري شد كه اغلب اين آلاينده هاي بيشتر از حد استاندارد تخليه به آبهاي پذيرنده و يا كشاورزي است. از آنجائيكه پساب خروجي از نيروگاه بدون هيچگونه تصفيه وارد زمينهاي كشاورزي مي شوند لذا پس از نمونه برداري از خاكهاي كشاورزي مجاور نيروگاه معلوم شد كه بعضي از عناصر از قبيل واناديوم، نيكل، مس و كروم بيشتر از حد مجاز مي باشد و نيز هدايت الكتريكي خاكي آبياري شده با فاضلاب µ mho/cm 3156 كه در مقايسه با قطعه شاهد µ mho/cm 1187 بوده بيشتر است و همچنين ميانگين واناديوم mg/kg 398 خاك خشك شده هست كه در مقايسه با قطعه شاهد mg/kg 20، بيشتر مي باشد. و غلظت بالاي واناديوم را مي توان از شستشوي پيش گرمكن ها دانست. جهت استفاده از فاضلاب نيروگاه كشاورزي حداقل بايد تصفيه مقدماتي انجام شود و از تخليه مستقيم فاضلابهاي شستشوي شيميايي و احياء رزينها به زمينهاي كشاورزي خودداري شود. غلظت كلرايد، سولفات، PH، TSS و جامدات قابل ته نشيني و روغن و گريس و بعضي از عناصر مثل واناديوم در فاضلاب نهايي كه بترتيب 79، 584، 9، 760، 13، 20، 7 مي باشد بيشتر از حد مجاز مي باشد. لذا مي بايست جهت استفاده فاضلاب در كشاورزي از روشهاي مناسب تصفيه، از قبيل حوضچه خنثي سازي، تقطير، تبادل يوني، استفاده كرد. بنابراين براي رفع مشكلات زيست محيطي ناشي از پساب نيروگاه منتظر قائم ( عج) احداث تصفيه خانه مركزي با مديريت صحيح در بهره برداري و نگهداري از تاسيسات را ايجاب مي نمايد.
كلمات كليدي: