بررسي شيوع گرفتاري مناطق مختلف كولون و ركتوم توسط آدنوكارسينوما

نويسنده: عليرضا فعلي
استاد راهنما: رامين خطيب سمناني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: سرطان كولون و ركتوم شايع ترين سرطان دستگاه گوارش مي باشد. سرطان كولوركتال در زنان پس از سرطان پستان، شايع ترين علت مرگ ناشي از سرطان است. در مردان، سرطان كولوركتال سومين سرطان كشنده از نظر شيوع بوده كه بعد از كارسينوم هاي ريه و پروستات قرار مي گيرد. بيشتر مبتلايان به سرطان كولوركتال بالاي سن 50 سالگي تشخيص داده مي شوند و پس از اين سن، وقوع بيماري به طور ثابت افزايش مي يابد.
هدف كلي: بررسي شيوع گرفتاري مناطق مختلف كولون و ركتوم توسط آدنوكارسينوم
در اين بررسي گذشته گر و توصيفي، مدارك و پرونده هاي بيماران درطي 5 سال تمام از ابتداي فروردين سال 1376 تا پايان اسفند 1380 در بيمارستان آيت الله كاشاني بررسي گرديد. تعداد پرونده هاي بيماراني كه با تشخيص پاتولوژيك آدنوكارسينوم كولوركتال در اين پنج سال در بايگاني بيمارستان موجود بود 66 عدد بود كه از اين تعداد، 38 بيمار (58%) بطور بستري و 28 نفر (42%) به طور سرپايي مورد جراحي يا نمونه برداري قرار گرفته بودند و نتايج حاصله در مورد شيوع مناطق درگير كولون و ركتوم توسط آدنوكارسينوم به شرح زير بدست آمد:
- سكوم و كولون صعودي: 12% (8 مورد)
- كولون عرضي: 9% (6 مورد)
- كولون نزولي 12% (8 مورد)
- كولون سيگموئيد: 27% (18 مورد)
- ركتوم: 40% (26 مورد)
- مجموع: 100% (66 مورد)
لازم به توضيح است كه از نظر توزيع سني، از ميان 66 بيمار، 50 بيمار (76%) در رنج سني 50 سال و بالاتر قرار داشتند و 16 بيمار (24%) در سن كمتر از 50 سال بودند و همچنين از نظر جنسيت، 34 بيمار، مذكر (52%) و 32 بيمار، مونث (48%) بودند. همچنين بيشترين شكايت بيمار هنگام مراجعه به صورت خونريزي از مقعد (هماتوشزي) و يا خون مخفي در مدفوع و سپس تغيير عادات اجابت مزاج بصورت يبوست و يا اسهال بوده است و شكايات ديگر شامل: درد شكم، كاهش وزن، تهوع و استفراغ و كاهش اشتها و كم خوني و توده شكمي و درد پهلو بوده است. در معاينه فيزيكي شايعترين يافته، عدم وجود نكته خاص بوده و يا بيمار با سمپتوم هايي كه در فوق ذكر شد، مراجعه نموده است.
كلمات كليدي: