نويسنده: پريسا بابائي
استاد راهنما: روزبه ربيعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/02/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: سلول طبيعي داراي سيكلي است كه شامل فاز S (رپليكاسيون DNA) فاز G2 (بين مرحله اي) فاز M (ميتوز) و فاز G1 مي باشد. يك سلول بدخيم داراي خصوصياتي است كه آنرا از سلول نرمال مجزا مي سازد مثل عدم وابستگي به ماتريكس- كاهش مهار تماسي و يا عدم نياز به فاكتورهاي سرمي براي رشد. عوامل زيادي باعث بدخيم شدن يك سلول مي شوند مثل پرتوها- مواد شيميايي- ويروس ها و ساير انكوژن ها. يك سلول سرطاني به تدريج رشد كرده و در نهايت يك تومور را بوجود مي آورد كه قادر به تهاجم و متاستاز مي باشد.
كانسرهاي كلون را مي توان به 3 دسته تقسيم نمود:
1- كانسرهاي پوليپوزي فاميليال كه به 2 نوع آدنوماتوزي (Turcot- gardner-FAP) و هامارتومي (پوتز- جگر، پوليپوز جوانان، نوروفيبرو ماتوز) تقسيم مي شوند.
2- كانسرهاي غير پوليپوئيدي HNPcc كه شامل Lynch I و Lynch II مي باشد.
3- كانسر اسپوراديك كلون
در ايجاد كانسر كلون عوامل مختلفي دخيل هستند مثل رژيم غذايي ( غذاي كم حجم و پر چربي) محيط زندگي- وراثت از جمله ژن هايي كه در ايجاد كانسر كلون موثر هستند مي توان به موتاسيون APC، موتاسيون K-ras اشاره نمود. از آنجا كه بسياري از سرطان هاي كلون جنبه ارثي دارند در نتيجه بستگان درجه اول يك فرد مبتلا در معرض خطر ابتلا به كانسر كلون هستند و Screening آنها (عمدتاً از طريق كلونوسكوپي) و درمان به موقع آنها امري ضروري است.
كلمات كليدي: