درمان جراحي پالياتيو بيماران مبتلا به كانسر مري

نويسنده: سيد مجتبي هاشمي آستانه
استاد راهنما: محمدرضا مير
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/11/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده:
كلمات كليدي: