روشهاي جراحي كانسر مري و عوارض پس از درمان

نويسنده: حميدرضا خسروي صوفي
استاد راهنما: يوسف محمدي
استاد مشاور: فخارپور
تاريخ دفاع: 1375/06/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده:
كلمات كليدي: